19 - 20 พฤษภาคม 2565

19th - 20th May 2022

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Please fill out the form completely.

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้อีเมลตอบรับ In case you don’t receive a confirmation email, กดที่นี่ / click here.

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ / Preferred Date of Participation


ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) (ผู้จัดงานฯ) ผู้จัดงาน ‘Better Thailand Open Dialogue: ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า’ การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Better Thailand Open Dialogue: ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า
  2. ส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงส่งข้อความแจ้งเตือนการจัดงาน และ QR Code สำหรับเข้าร่วมงาน
  3. ประมวลผลจัดทำรายงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารและการดำเนินงาน
  4. รับทราบการสื่อสาร ข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของผู้จัดงานฯ ผ่านทางอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ข้างต้นของข้าพเจ้า
หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งผู้จัดงานฯ ได้ที่อีเมล regis@betterthailand2022.com

I authorize Chulalongkorn University Engineering Alumni, Chulalongkorn University Commerce and Accountancy Alumni, Chulalongkorn University Economic Alumni, and the Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking, the host of the ‘Better Thailand Open Dialogue’ event, to collect, use and disclose my personal information including name, surname, position, employee, phone number, and email for the following purposes:

  1. Registering to join the ‘Better Thailand Open Dialogue’ event.
  2. Sending related information, reminder messages and QR Code to join the event.
  3. Using data to process the event’s evaluation results report to improve future communications and operations.
  4. Receiving the host’s press releases and communication activities to my email and phone number.
Should you wish to withdraw your consent, please notify the host at regis@betterthailand2022.com

ท่านจะได้รับ QR Code ทางอีเมล เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมงาน

You will further be provided a QR Code via email as to present to the staff in attendance.

หากพบปัญหา​ในการลงทะเบียน​กรุณา​ติดต่อ regis@betterthailand2022.com